Hopp til innholdet
Hjem » Vedlegg regnskap

Vedlegg regnskap

TdS Regnskap 2022  
Inntekt & utgifter Året 2022

 
IB Inngående beh Brukskto 91356 kr
Inntekt medlemsavgift 5532 kr
Inntekt practica-milonga 23848 kr
Inntekt grunnkurs/tangoskole 6916 kr
Inntekt eksterne kurs 65307 kr
Festmilonga 13607 kr
Juleavslutning 4218 kr
Andre inntekter/ fra kassa 2240 kr       

Utgifter innkjøp drift -5946 kr
tangoskolen kurs -3258 kr
Honorar reise Nani, ML -30192 kr
Hotell Nani -900 kr
Honorar, reise, hotell CS ta -37295 kr
Juleavslutning -4944 kr
Diet -700 kr
Gave  -1637 kr
Fellesmåltid ved kurs -3030 kr
Utgift annonser FB  -1014 kr
Husleie til RT -26475 kr
Gebyr,betalingsform. -620 kr
Finansutg Visa geb renter -600 kr    

Kolonnesum UB Brukskto 96413 kr
Balanse Utgående beholdning 31.12.22: 124054 kr
Inngående beholdning 31.12.21: 118689 kr
Resultat 2022: 5365 kr

____________________________________

Revisjonsberetning Tango Kristiansand TdS 2022

På årsmøtet i Tango Kristiansand TdS i februar 2022 ble Kristin Dale gjenvalgt til revisor for 2022. Jeg har revidert årsregnskapet for 2022.

Klubben har hatt 42 medlemmer. Ettersom stadig flere innbetalinger skjer direkte til klubbens bankkonto, og via Vipps, for medlemskontingent og deltaker-betaling på arrangement (kurshelger, milonga & practica), bidrar dette til god oversikt over inntektssiden i regnskapet, og reduserer mulige feilkilder.

Regnskapet for 2022 har vært ført etter kontantprinsippet. Kasserer og regnskapsfører Svein Walle har forvaltet nettbanken, og betalt ut fra klubbens kort. Svein har ført og avsluttet regnskapet. Årsregnskap med kommentarer er satt opp, og utgifter og inntekter er forsøkt fordelt på aktiviteter så langt praktisk mulig. Det er utarbeidet en oversikt over inntekts- og utgifts-strømmer på månedsbasis, som brukes som grunnlag for årsregnskapet.  

Status viser at Tangoklubben har en økonomisk buffer for videre aktivitet: Balansen pr. 1/1/2022 viste innestående i bank på kr 118698. Ved utgangen av året 31/12/2022 var innestående i bank kr.124054. Overskuddet i driften for 2022 er på kr 5356. Årsregnskapet viser at inntektene er litt høyere enn utgiftene. I tillegg har faste utgifter vært relativt lave i 2022 og blitt dekket av inntekter fra medlemmer gjennom medlemskontingent og betalinger for dansekvelder. Kurshelgene i mars med Begynnerkurset med Nani (Mariana G), Kurs for viderekomne med Steinar Refsdal og Cyrena Drusine (CStango), og tilsvarende i november, samt Tangomusikk kurset i juni med Michael Lavocah har til sammen dekket mesteparten av ekstrautgiftene til disse arrangementene (honorarer, reise, overnatting og ekstra husleie på Rosegården).

Aktiva i TdS er ved utgangen av 2022 kr 124054 på bankkonti, samt bruksverdien av aktiva (musikkanlegg, kamera, eldre Mac, etc.)  Tangoklubben har ingen gjeld.

Det er kostbart å leie EKSTRA lokaler på Rosegården til Tangohelger.  Klubbens representant i Rosegården bør spørre på Rosegårdens årsmøte om utleievolumet i 2022. Er aktiviteten stadig lavere enn før pandemien? Er utleievolumet lavt og prisene for høye? Kan prisene for tilleggsleie til medlemmene i Rosegården reduseres?

Jeg har revidert regnskapet for Tango Kristiansand TdS for 2022, og funnet det i orden.

Kristiansand 21/1/2023

Kristin Dale (sign)
Valgt revisor i Tango Kristiansand, Tangueros del Sur (TdS)