Hopp til innholdet
Hjem » Vedtekter

Vedtekter

( revidert på årsmøte 17.03.2024)

§1. Klubbens navn er Tango Kristiansand. Tangueros del Sur. (etablert 20.09.1998).

§2. Klubbens formål er: – å være en møteplass og læringsarena for de som er interessert i argentinsk tango som dans, musikk og kultur – å fremme den argentinske tangoen i Kristiansand spesielt og i samarbeid med andre tangoklubber generelt.

§3. Klubben er åpen for alle som er interessert i argentinsk tango. Man blir medlem ved å betale medlemskontingent. For innmeldinger gjort i 2. halvdel av medlemsåret betales halv medlemskontingent.

§4. Medlemsåret følger kalenderåret.

§5. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§6.. Klubbens øverste myndighet er årsmøtet. Vedtektsendringer og beslutning om oppløsning av klubben krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. Andre vedtak krever kun simpelt flertall. Møteleder og sekretær velges av årsmøtet.

§7 Det skal avholdes årsmøte en gang pr år innen utgangen av mars måned. Innkallingen skal være sendt til medlemmene senest 6 uker før møtet finner sted. Alle forslag til saker skal være sendt til styret senest 4 uker før møtet finner sted. Alle forslag til vedtektsendringer skal være sendt til styret senest 4 uker før møtet finner sted. Dette gjelder også forslag om oppløsning. Fullstendige sakspapirer skal være sendt til medlemmene senest 2 uker før møtet finner sted. Årsmøtet gjøres kjent på nettsiden senest 6 uker før det finner sted. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller et flertall av medlemmene ønsker dette.

§8. Årsmøtet skal velge et styre bestående av leder og øvrige styremedlemmer. Det skal også velge revisor, valgkomite på 3 medlemmer og arbeidsgruppe på 5-8 medlemmer. Valgkomiteen og arbeidsgruppen velger selv en leder/kontaktperson for styret blant sine medlemmer. Alle verv velges hvert år unntatt øvrige styremedlemmer som velges for 2 år.

§9. Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling på følgende verv: styreleder, styremedlemmer, arbeidsgruppe, revisor og valgkomite. Ved fratreden av et medlem i løpet av funksjonstiden har styret fullmakt til å ta inn et nytt fullverdig medlem til valgkomiteen uten årsmøtets godkjenning. Valgkomiteens innstilling sendes til klubben ved styreleder senest en uke (7dager) før Årsmøtet. Dersom det er mer enn èn kandidat til styrelederposten må valget skje skriftlig».

§10. For årsmøtet føres det protokoll som undertegnes av møteleder og en person valgt av årsmøtet.

§11. Dersom årsmøtet vedtar oppløsning av klubben, skal årsmøtet også bestemme hvordan de eventuelle resterende midler og eiendeler skal håndteres.

STYRET:
§12. Klubben ledes av et styre som skal ha minimum 3, helst 4 medlemmer. Styret skal som et minimum ha følgende sammensetning: leder, sekretær og økonomiansvarlig. Ved midlertidige fravær i styret skal leder av arbeidsgruppen tiltre som styremedlem. Dersom et styremedlem trekker seg fra sitt verv i styreperioden har styret fullmakt til selv å ta inn et nytt fullverdig styremedlem uten årsmøtets godkjenning.

§13. Ingen kan forplikte klubben uten at det foreligger et styrevedtak. Styrevedtak fattes når et flertall av styremedlemmene stemmer for en sak. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme og kan benytte denne.

ØVRIGE ROLLER:
§14. Musikkansvarlig og Webmaster velges av og i direkte samarbeid med klubbens styre.

KURSVIRKSOMHET OG UTGIFTSKOMPENSJON:
§15. Alle som utfører arbeidsoppgaver for klubben får sine faktiske utgifter dekket i bytte mot innlevering av kvittering eller underskrevet regnskapsoppstilling. Styret er gitt fullmakt å bestemme hva som er slike utgifter samt hvem som har fri entré ordinære dansekvelder. Medlemmer av styret og arbeidsgruppen honoreres med 1500 kr til styreleder og 1000 kr til øvrige medlemmer.

Kursvirksomhet avholdt i Tangoklubbens regi:
Interne kurs i TdS utføres på frivillig basis uten kompensasjon.

Frivillig arbeid i klubben:
Generelt skal øvrige aktiviteter som styrearbeid, DJ på dansekveldene, instruksjon på practica, forberedelser til fester, arbeidsgruppens gjøremål utføres på frivillig basis uten kompensasjon.
DJ på milongaer (fester) betaler ikke inngang på de samme festene.

Kursvirksomhet/opptreden i privat regi:
Styremedlemmene opptrer alltid på vegne av klubben og ikke som privatpersoner når det gjelder undervisning, opptreden og andre aktiviteter i tangosammenheng utenfor klubben. Det innebærer at styremedlemmene ikke kan ta imot privat betaling, men at eventuell godtgjøring tilfaller klubben. Ordinære medlemmer trenger ikke ta slike hensyn. Styremedlemmene har anledning til å undervise eller opptre uten honorar når deltakere/tilskuere ikke betaler.

Kost og losji
Når noen innlosjerer kursholderne eller inviterte gjester i sine hjem, får de en kompensasjon som bestemmes av årsmøtet (500 kr per person/per døgn, vedtatt 17.03.2024). Beløp utover dette kan styret bestemme (§15).

Oppdatert årsmøtet 17.03.2024